ตรวจสถานประกอบกิจการของผู้ขออนุญาตค้ายางรายใหม่และผู้ขอต่อใบอนุญาต ในเขตพื้นจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางสาววันวิสาข์ ชุมแสง และนางสาวพรรณรายณ์ สารสิน ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการของผู้ขออนุญาตค้ายางรายใหม่และผู้ขอต่อใบอนุญาต ในเขตพื้นจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ค้ายางด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542