ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และรายงานการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนยางพาราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคายและคณะได้ให้การต้อนรับ นายธงชัย คำโคตร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 ณ ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย จ.หนองคาย ทั้งนี้ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และรายงานการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนยางพาราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567