แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ระดับอาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ์ 2566

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตรา ลงรับเรื่อง)

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เป็นประธาน พิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมวิชาการเกษตรและความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร