ผอ.สวพ.8 ต้อนรับและติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

สวพ. 8 เปิดระบบแบบทดสอบออนไลน์ ผู้รับจ้างพ่น / ผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง วัตถุอันตราย 3 สาร ผ่านระบบเว็บออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more