ผลงานวิจัยดีเด่นสวพ.8

ผลการวิจัยและทดสอบดีเด่นระดับกรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8

ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 สาขาพัฒนางานวิจัย เรื่อง”เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จ.ตรัง” โดย นางสาวกลอยใจ คงเจี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางสาวอิจจิมา จิรกวิน นักวิชาการเกษตร, นายนฤพันธ์ จันทร์พุ่ม นักวิชาการเกษตร, ดร.สุคนธ์ วงค์ชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผอ.ศวพ.ตรัง, นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง), ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) สูง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลาดาวน์โหลด