สารพิษ (ตกค้าง)

หมวดสารพิษ : การนำส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างทางการเกษตร
1. น้ำหนักตัวอย่างที่นำส่งวิเคราะห์ :

หมายเหตุ  ตัวอย่างพืชจากแปลง GAP หากเป็นพืชที่มีราคาสูง อนุโลมให้ส่งตัวอย่างที่มีน้ำหนักน้อยกว่าที่กำหนดได้ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 0.4 ก.ก.

2. ลักษณะตัวอย่างที่ไม่รับวิเคราะห์ :
ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในสภาพปกติ เช่น เน่าเสีย หรือผ่านการแช่แข็งมาแล้ว
ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

3. ภาชนะบรรจุตัวอย่าง : ตัวอย่างน้ำที่ส่งวิเคราะห์ ให้บรรจุในขวดที่มีฝาปิด โดยห้ามบรรจุในขวดแก้ว สำหรับตัวอย่างพืชและดิน ให้บรรจุในถุงพลาสติกใส ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือน้ำได้ โดยบรรจุ 1 ถุงต่อ 1 ตัวอย่าง และให้ปิดปากถุงให้เรียบร้อย

4. ระยะเวลาในการส่งตัวอย่าง : การส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ให้ทำภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอย่าง แต่หากไม่สามารถกระทำได้ทันที ให้เก็บรักษาตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส เช่น ตู้เย็น หรือน้ำแข็ง โดยห้ามแช่แข็งตัวอย่าง

5. ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ :

5.1 หากเป็นตัวอย่างวิเคราะห์เพื่อออกใบรับรองสำหรับการส่งออก คิดอัตราค่าวิเคราะห์ ดังนี้

5.1.1 ปริมาณการส่งออกไม่เกิน 50 กิโลกรัม คิดค่าวิเคราะห์ 500 บาท

5.1.2 ปริมาณการส่งออกมากกว่า 50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม คิดค่าวิเคราะห์ 1,500 บาท

5.1.3 ปริมาณการส่งออกมากกว่า 1,000 กิโลกรัม คิดค่าวิเคราะห์ 3,500 บาท

5.1.4 ค่าใบรับรองสารพิษตกค้างฉบับแรกไม่คิดค่าธรรมเนียม หากต้องการเพิ่มคิดค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท

5.2 หากเป็นตัวอย่างวิเคราะห์เพื่อการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออก คิดอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างละ 3,500 บาท และค่าออกใบรับรองสุขอนามัย ฉบับละ 50 บาท

5.3 การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช ดิน และน้ำ ที่ต้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างทุกชนิดที่กำหนดในแต่ละกลุ่ม คิดค่าธรรมเนียมดังนี้

5.3.1 สารกลุ่ม organophosphates จำนวน 23 ชนิด ตัวอย่างละ 3,500 บาท ได้แก่ azinphos-ethyl, Chlorpyrifos, dichlorvos หรือ DDVP, diazinon, dicrotophos, dimethoate, EPN, ethion, fenitrothion, malathion, methamidophos, methidathion, mevinphos, monocrotophos, omethoate, parathion, parathion-methyl, phosalone, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, profenophos, prothiophos และ triazophos

5.3.2 สารกลุ่ม pyrethroids และ organochlorines จำนวน 10 ชนิด  ตัวอย่างละ 3,500 บาท ได้แก่ permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerate, lamda-cyhalothrin, dicofol, a-endosulfan, b- endosulfan, endosulfan-sulfate

6.1 การส่งตัวอย่างจากแปลง GAP โดยติดต่อยื่นใบนำส่งตัวอย่าง ได้ที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8

6.2 การส่งตัวอย่างเพื่อการส่งออก โดยติดต่อยื่นใบนำส่งตัวอย่าง ได้ที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8

6.3 คำขอใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออก โดยติดต่อยื่นคำขอที่ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.8