ผลงานวิจัยและทดสอบ ปีงบประมาณ 2562

การทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรสายพันธุ์ถั่วหรั่งจากการผสมพันธุ์ชุดที่ 1
การทดสอบสายต้นสะตอ (clone) สะตอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
การนำวัสดุเศษเหลือจากการผลิตแป้งสาคูมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดหูหนู
การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันขี้หนู
การผสมพันธุ์คัดเลือกและสร้างความคงตัวทางพันธุกรรม
การศึกษาความคงสภาพของเส้นใยดาหลาและอายุการเก็บรักษาของเส้นใยดาหลาในสภาพการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน
การศึกษาวิธีเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับถั่วหรั่งที่ได้จากการผสมพันธุ์ชุดที่ 1
ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากขาวของยางพาราในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง