กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • ให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ดังนี้

1.การขอรับรอง ยกเลิก พืชอินทรีย์ มีแบบฟอร์มที่ต้องใช้ ดังต่อไปนี้

  • ใช้ในกรณีที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้น ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ยืนคำขอ
  • ใช้ในกรณีที่ที่ดินนั้น เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ / ที่ดินที่มีหน่วยงานของรัฐดูแล

2. การขอรับรอง ต่ออายุ ยกเลิก แหล่งผลิตพืช GAP มีแบบฟอร์มที่ต้องใช้ ดังต่อไปนี้

  • ใช้ในกรณีที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้น ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ยืนคำขอ
  • ใช้ในกรณีที่ที่ดินนั้น เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ / ที่ดินที่มีหน่วยงานของรัฐดูแล

3. การขอรับรองโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกตามพิธีสารจีน มีคำแนะนำ และแบบฟอร์มที่ต้องใช้ ดังต่อไปนี้

  • สามารถติดต่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรได้ที่ http://www.doa.go.th/psco/?page_id=336

4. ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ oganic  Thailand กรมวิชาการเกษตร