สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

การซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ

แนะนำให้เกษตรกรซื้อต้นกล้าคุณภาพดี อายุ 8-12 เดือนขึ้นไป ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง ทรงต้น แผ่กว้าง ไม่สูงชะลูด โคนต้นอวบอ้วนสมบูรณ์ และจะต้องเป็นแปลงเพาะชำที่ขึ้นทะเบียนและได้รับรองโดย กรมวิชาการเกษตร

รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ประเภทปาล์มน้ำมัน) ปี 2565 (เอกสารแนบ 3) ข้อมูลล่าสุด เดือนมกราคม 2566

“หากผู้ใดจำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดย ไม่มีใบอนุญาต จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โทร. 074-445905-6 ต่อ 112 E-mail address : oard8@doa.in.th

ข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)