กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนและงบประมาณ ประสานงานกับจังหวัด เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด
  • ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและ พัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป