กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ศึกษา และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
  • ให้คำปรึกษาประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน และภายนอกสำนัก
  • ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ