ปัจจัยการผลิต

หมวดปัจจัยการผลิต รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่างนำส่งวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต (ดิน,พืช,น้ำ,ปุ๋ย)

ลักษณะตัวอย่างที่ไม่รับวิเคราะห์ :
– ตัวอย่างไม่มีใบนำส่ง หรือมีใบนำส่งแต่ไม่ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ)
– ตัวอย่างที่มีรายละเอียดตัวอย่างไม่ครบ (ดังเอกสารแนบ)
– ตัวอย่างดินชื้น (ควรผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ก่อนนำส่งวิเคราะห์)
– ตัวอย่างพืชเน่าเสีย
– ตัวอย่างมีปริมาณนำส่งไม่พอ
– ตัวอย่างปุ๋ยเคมีชื้น
– ตัวอย่างปุ๋ยเคมีปิดผนึกไม่เรียบร้อย
– ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ยังไม่รับวิเคราะห์

แบบฟอร์มรายละเอียดการส่งตัวอย่าง :

– แบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย (เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่กรุณารอสักครู่ )

– ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-กคบ. (เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่กรุณารอสักครู่ )

– ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-ขึ้นทะเบียน (เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่กรุณารอสักครู่)