กลุ่มวิชาการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา พืช ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหา ของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ให้คำปรึกษาประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน และภายนอกสำนัก