กลุ่มจัดการพื้นที่

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • จัดทำแนวทางและรูปแบบการจัดการพื้นที่ การวางผังงาน ระบบการใช้น้ำ และระบบการระบายน้ำที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ และชนิดพืชในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ที่ตั้งในภูมิภาค และในโครงการพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความคุ้มค่า
  • ให้บริการจัดการพื้นที่และให้คำปรึกษาแนะนำ ให้แก่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และในโครงการพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ