จุลินทรีย์

หมวดจุลินทรีย์ : ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองจุลินทรีย์ รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่างนำส่งวิเคราะห์

ลักษณะตัวอย่างที่รับวิเคราะห์ :

ตัวอย่างวิเคราะห์จุลินทรีย์
– มีการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนการส่งตัวอย่างอย่างน้อย 2 วันทำการ
(เบอร์โทรศัพท์ : 074-445905-6)
– น้ำหนักตัวอย่างที่นำส่งวิเคราะห์

หมายเหตุ : ไม่รับตัวอย่างที่เน่าเสีย

ลักษณะการบรรจุตัวอย่าง :

– เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่ง

ตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษจากจุลินทรีย์ (Aflatoxin)

– มีการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนการส่งตัวอย่างอย่างน้อย 2 วันทำการ (เบอร์โทรศัพท์ : 074-445905-6)
– น้ำหนักตัวอย่างที่นำส่งวิเคราะห์

– บรรจุในถุงพลาสติกใส ปิดปากถุงให้แน่น ไม่มีรอยรั่ว หรือฉีดขาด
– เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง ตลอดการขนส่ง

แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่าง :