ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ สวพ.8
ชื่อ  –  นามสกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ดร.ลิขิต  นวลศรี2 ต.ค. 2536 – 2 ม.ค. 2539
นายวิทยวัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา3 ม.ค. 2539 – 8 ธ.ค. 2543
นายประวิตร  วงศ์สุคนธ์9 ธ.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2547
นายอุดร  เจริญแสง
    นักวิชาการเกษตร 8 ว.
    รักษาราชการแทน ผอ.สวพ.8
1 ต.ค. 2547 – 11 ก.พ. 2548
นายสุขวัฒน์  จันทรปรรณิก
    ผู้อำนวยการสถาบันยาง
    รักษาราชการแทน ผอ.สวพ.8ี
12 ก.พ. 2548 – 30 ก.ย. 2548
นางวรรณจันทร์  โฆรวิส
    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางสงขลา
    รักษาราชการแทน ผอ.สวพ.8ี
1 ต.ค. 2548 – 7 ธ.ค. 2548
นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา 8 ธ.ค. 2548 – 23 ม.ค. 2555
นายสุรเดช ปัจฉิมกุล14 ก.พ. 2555 – 12 พ.ย. 2556
นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล27 ธ.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2558
นายอนันต์ อักษรศรี10 พ.ย. 2558 – 13 ธ.ค. 2559
นายโสพล ทองรักทอง 2 มี.ค. 2560  –       30 ก.ย. 2561
ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ 1 เม.ย. 2562  –       ปัจจุบัน