สารพิษ (ปริมาณสารออกฤทธิ์ของสารเคมี)

หมวดสารพิษ :การนำส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ของสารเคมีทางการเกษตร (Formulation)

1. น้ำหนักตัวอย่างที่นำส่งวิเคราะห์ : ตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ควรมีปริมาตรมากกว่า ๒๐ มิลลิลิตร โดยให้ส่งตัวอย่างสารเคมีทั้งภาชนะบรรจุ และห้ามเปิดภาชนะบรรจุก่อนนำส่งวิเคราะห์

2. ลักษณะตัวอย่างที่ไม่รับวิเคราะห์ :
– ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในสภาพปกติ เช่น มีการเปิดขวดตัวอย่างก่อนนำส่งวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุมีรอยแตกร้าว หรือตัวอย่างหมดอายุ
– ตัวอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเคมีทางการเกษตรชนิดใด
– ตัวอย่างที่มีการปิดฉลากที่ไม่ชัดเจน เช่น มีการปิดฉลากบนภาชนะบรรจุเป็นภาษาอื่นใดที่ ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่สามารถระบุชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือวันหมดอายุของสารเคมีได้

3. ภาชนะบรรจุตัวอย่าง : ให้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทั้งภาชนะที่บรรจุ โดยห้ามเปิดฝาภาชนะบรรจุก่อนการนำส่งวิเคราะห์ และภาชนะที่บรรจุตัวอย่างไม่ควรมีรอยแตกร้าว หรือมีสภาพอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในสภาพไม่ปกติ

4. ระยะเวลาในการส่งตัวอย่าง : หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว สามารถส่งตัวอย่างได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา เนื่องจากตัวอย่างเป็นสารเคมีไม่เน่าเสีย หากไม่ส่งตัวอย่างทันที ให้เก็บรักษาตัวอย่างตามรายละเอียดที่ระบุไว้บนฉลากของสารเคมีนั้นๆ

5. ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ : หากผู้ส่งตัวอย่างเป็นหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร เช่น เป็นตัวอย่างจากการตรวจจับของส่วนควบคุมตามพระราชบัญญัติ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ แต่หากภาคเอกชนเป็นผู้ส่งตัวอย่าง คิดอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างละ 500 บาท

โดยติดต่อยื่นใบนำส่งตัวอย่างได้ที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8