บทความวิชาการและเอกสารเผยแพร่

กระท่อม โดย : นายธัชธาวินท์ สะรุโณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง)
ตอนที่ 1 : ประวัติ และสารสำคัญ
ตอนที่ 2 : พันธุ์
ตอนที่ 3 : ตลาด
ตอนที่ 4 : สภาพพื้นที่ปลูก และ การเจริญเติบโต
ตอนที่ 5 : ระยะปลูกเท่าไรดี
ตอนที่ 6 : การจัดการทรงพุ่ม
ตอนที่ 7 : การใส่ปุ๋ย
ตอนที่ 8 : แมลงศัตรูกระท่อม
ตอนที่ 9 : การเก็บเกี่ยว
ตอนที่ 10 : การขอรับรองมาตรฐานพืชกระท่อม

มาตรการเฝ้าระวังไวรัสใบด่างในถั่วเขียว
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสวนปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืนในจังหวัดตรัง
การศึกษาศักยภาพของพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดตรังเพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 2557 และชุดปี 2558
เรื่องเด่นคลินิกการเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดตรัง
การสำรวจ รวบรวม และคัดเลือกสายต้นมะม่วงเบาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง ตอนที่ 1

พืชเสริมรายได้

เกษตรเพื่อสังคม โดย : นายธัชธาวินท์ สะรุโณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง)
ตอน : ไทยเปิดนำเข้ากาแฟปลอดภาษีกับออสเตรเลีย
ตอน : การผลิตหัวเชื้อเห็ดร่างแห
ตอน : กัญชง hamp -กัญชาMerijuanas ต่างกันอย่างไร
ตอน : เกษตร 2020 เข้าสู่ยุคปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา
ตอน : การค้าไทยกับอู่ฮั่น และหูเป่ย

การจัดการพืชรับมือภัยแล้ง 

ทำไม…ไม่หยุดเผาอ้อย

แนะปลูก ละมุด พุทรา มะขาม มะพร้าว ในพื้นที่ดินเค็ม

การพัฒนาอาชีพเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร)

บทความวิจัยสารพิษตกค้าง : ข้อมูลสำคัญในการจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส
ตอนที่ 01 : บทนำ
ตอนที่ 02 : รู้จัก พาราควอต (paraquat)
ตอนที่ 03 : ไกลโฟเสต (glyphosate)
ตอนที่ 04 : คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)
ตอนที่ 05 : สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 06 : สารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้
ตอนที่ 07 : ภัยจากสารพิษเกิดได้ตอนไหน
ตอนที่ 08 : การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคในต่างประเทศ
ตอนที่ 09 : หลักการยกเลิกสารพิษ

เกษตรตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน :
ตอนที่ 01 : เกษตร เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น
ตอนที่ 02 : หยิบเรื่องของพ่อหลวงมาเล่า “กล้วยขำๆ ของ พ่อหลวง”
ตอนที่ 03 : หยิบเรื่องของพ่อหลวงมาเล่า “ดินเปรี้ยว”
ตอนที่ 04 : พ่อสอนเรื่องปลูกป่า
ตอนที่ 05 : ศาสตร์แห่งพระราชาที่ชาวโลกยกย่อง
ตอนที่ 06 : พระราชดำริ เกี่ยวกับแพะ
ตอนที่ 07 : พืชสมุนไพร
ตอนที่ 08 : ทฤษฎีใหม่
ตอนที่ 09 : ป่าเพื่อการเกษตร
ตอนที่ 10 : ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตอนที่ 11 : “..ความขยันหมั่นเพียรในการผลิต” “ความรู้ในวิชาการผลิต” และ “ความรู้ในการเป็นอยู่” ทั้ง “ความรู้ในด้านจำหน่าย”
ตอนที่ 12 : พระบรมราโชวาทของพ่อหลวงในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล พฤษภาคม 2504
ตอนที่ 13 : ศาสตร์พระราชาเพื่อ 9101

ผลงานวิจัยใหม่ กรมวิชาการเกษตร : เพื่อใช้ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร และคุณภาพชีวิตของคนไทย
ตอนที่ 01 : การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในระดับชุมชน
ตอนที่ 02 : การจัดการปุ๋ยมันสำปะหลังในจังหวัดอุทัยธานี
ตอนที่ 03 : นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มเปลือกทุเรียนมาผลิตกระดาษดูดซับเอทิลีน
ตอนที่ 04 : กาแฟ -สู่มาตรฐานใหม่ ไร้สารปนเปื้อน
ตอนที่ 05 : การปรับปรุงพันธุ์อัญชัญให้มีสารต้านมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันสูง
ตอนที่ 06 : ฝรั่งเนื้อแดง อีกหนึ่งผลิตผลที่มีสารแอนโทไซยานินสูง
ตอนที่ 07 : วัสดุทดแทนกาบมะพร้าวเพื่อปลูกกล้วยไม้
ตอนที่ 08 : งานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาส่งออกชมพู่ไปจีน
ตอนที่ 09 : กากชาน้ำมันเพื่อกำจัดศัตรูพืช
ตอนที่ 10 : แก้เงาะผลเน่า หยุดเอาสารเคมีเข้าปาก
ตอนที่ 11 : การแก้ปัญหาโรคส้มโอที่ห้ามติดกับการส่งออกไป EU โดยไม่ใช้สารเคมี
ตอนที่ 12 : นวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เห็ด
ตอนที่ 13 : พัฒนาการผลิตมันฝรั่งพันธุ์ดีปลอดโรค
ตอนที่ 14 : new update ! การค้นพบเครื่องหมายโมเลกุลใหม่ !! ที่เกี่ยวข้องกับกลไกควบคุมโปรตีนในถั่วเหลืองฝักแห้งสายพันธุ์ไทย  

บทความสั้นออนไลน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน “พัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” :
ตอนที่ 01 : สวพ.กับงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร
ตอนที่ 02 : กรมวิชาการเกษตร กับ งานวิจัยในไร่นาเกษตรกร
ตอนที่ 03 : ธรรมชาติของผลผลิตจากงานวิจัย
ตอนที่ 04 : การวิจัยในไร่นา (On-Farm Research : OFR)
ตอนที่ 05 : ประเภทของงานวิจัยในไร่นาเกษตรกร
ตอนที่ 06 : วิจัยระบบการทำฟาร์ม (Farming Systems Research : FSR)
ตอนที่ 07 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
ตอนที่ 08 : การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตร
ตอนที่ 09 : การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal – RRA)
ตอนที่ 10 : การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร (Agro – ecosystem Analysis – AA)
ตอนที่ 11 : การเกษตรมั่นคง เพื่อชุมชนยั่งยืน
ตอนที่ 12 : ปลูกพืชแบบผสมผสานคืองานที่เพิ่มมูลค่าผืนดิน
ตอนที่ 13 : Field day นวัตกรรม และการยอมรับของเกษตรกร (1)
ตอนที่ 14 : Field day นวัตกรรม และการยอมรับของเกษตรกร (2)