สวพ.8 ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการตลาดผลไม้ในพื้นที่ชายแดนใต้และแนวทางการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผลไม้เพื่อการส่งออก

วันที่​ 29​ มีนาคม​

Read more

ประชุมหารือ เรื่อง การจัดการสินค้าลำใยส่งออกตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน ของประเทศคู่ค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงผู้ส่งออกในภาคใต้

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more