ทำเนียบผู้บริหาร สวพ.8 และเครือข่าย

ทำเนียบผู้บริหาร
ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้อำนวยการ สวพ.8

ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) สูง

.................................................................................................................................................................

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง)

นายธัชธาวินท์ สะรุโณ
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ

..................................................................................................................................................................

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

นางสาวจิตรา อินเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นางสาวอภิญญา สุราวุธ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

นางสาวสาวิตรี เขมวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางบุญพา ชูผอม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

นางสาวเพ็ญทิพย์ ณ พัทลุง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่

นายเหรียญชัย เกิดพงษ์
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

นางสาวบุญณิศา ฆังคมณี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

นางศิริกุล โกกิฬา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง

นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

นายไพศอล หะยีสาและ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

นายพิทักษ์ พรหมเทพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ

นายโนรี อิสมะแอ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

นางสรัญญา ช่วงพิมพ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

..................................................................................................................................................................