บทบาทหน้าที่สวพ.8 และเครือข่าย


บทบาทหน้าที่รับผิดชอบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร :

1.วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืช

2.ศึกษา วิจัยและพัฒนา พืช  รวมทั้งทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

3.ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร

4. ควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ

5. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจำจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้

ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช / เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช / สาขาวิชาตามแผนงาน / โครงการวิจัยของกรมฯ และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิต / ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์

โครงสร้างการปฏบัติงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจำจังหวัด มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่
     
      ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
มีหน้าที่
 
     2.1 ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช / เทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
   
     2.2 ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช / สาขาวิชา ตามแผนงาน / โครงการวิจัยของกรม

     2.3 ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธู์พืช และกระจายพันธุ์

3. กลุ่มบริการวิชาการ
มีหน้าที่

      3.1 บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ
     3.2 ควบคุม กำกับ ตามกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ


สวพ.8 มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในสังกัด 8 หน่วยงาน  ประกอบด้วย

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180  โทรศัพท์. 075-203338 โทรสาร. 075-203123         
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000   โทรศัพท์. 073-274451  โทรสาร. 073-274454
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180   โทรศัพท์. 093-6504400  

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140   โทรศัพท์. 073-651397  โทรสาร. 073-651160
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150   โทรศัพท์. 073-571190  โทรสาร. 073-572504
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง  อ.เมือง จ.พัทลุง 93000  โทรศัพท์. 074-840130  โทรสาร. 074-840130
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 9 ถนน กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์. 074-586725-30  โทรสาร. 074-586731
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล โทรศัพท์ 074-740651 โทรสาร 074-740652