สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ร่วมพัฒนาฐานชุมชน รับทัวร์วันเดียวเที่ยวสงขลา นำร่องท่องเที่ยวชุมชน

Read more

โครงการศูนย์เรียนรู้ การผลิตพืชตามแนวตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่จากต้นแบบสู่ไร่นาเกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร เสนอเรื่องราวโครงการดอกไม้เมืองหนาว จากพระราชดำริสู่การสร้างอาชีพแก่เกษตร อ.เบตง จ.ยะลา ผ่านรายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT

Read more

โครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2558 สวพ.8 การอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ตอนล่าง

Read more

โครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2559 สวพ. 8 การพัฒนาและขยายผลเบญจมาศเชิงการค้าในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Read more