สวพ. 8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ และสามารถพัฒนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำ จัดเก็บ และรวบรวมฐานข้อมูลพืชอินทรีย์ และดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกตรเขตที่ 7 และ 8 จำนวน 35 ราย