สวพ.8 จัดประชุม คณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่3/2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สวพ.8 จัดประชุม คณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่3/2562 วัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนแผนงานและงบประมาณโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2563
และจัดทำแผนงานโครงการ ฯ ปี 2564 โดยมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สวพ.8 ผอ.ศวพ.เครือข่าย และ คณะทำงาน จำนวน 165 คน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง