สวพ. 8 เปิดระบบแบบทดสอบออนไลน์ ผู้รับจ้างพ่น / ผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง วัตถุอันตราย 3 สาร ผ่านระบบเว็บออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ ได้เปิดระบบแบบทดสอบออนไลน์ ผู้รับจ้างพ่น / ผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง วัตถุอันตราย 3 สาร ผ่านระบบเว็บออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับจ้างพ่น / ผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง วัตถุอันตราย 3 สาร ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในวันนี้ มีผู้สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 8 ราย โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบและทำข้อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรตั้งไว้ จำนวน 6 ราย ไม่มาทำการทดสอบ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม สวพ.8 จ.สงขลา