สวพ.8 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CATAS)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นายบรรเทา จันทร์พุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CATAS) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและความหลากหลายทางพันธุกรรม โดย สวพ.8 จัดให้คณะดังกล่าวเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ และในส่วนของ ศวพ.สงขลา ให้เยี่ยมชมโรงปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และศูนย์ผลิตและขยายชีวภัณฑ์ภาคใต้ตอนล่าง