สวพ.8 ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี เพื่อตรวจสอบคุณภาพให้กับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี เพื่อตรวจสอบคุณภาพให้กับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
โดยมีผู้ช่วยสารวัตรเกษตรจากกลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี พร้อมทั้งตัวแทนจากการยางแห่งประเทศไทยและบริษัทร่วมเป็นพยานในการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย