– แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการรายงานผลงานวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (download เอกสาร)

เอกสารเรื่อง “ระดับความสำเร็จของการรายงานผลงานวิจัย”

คำอธิบายและแนวทางประเมินระดับความสำเร็จของการรายงานผลงานวิจัย