สวพ. 8 จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สวพ.8 ผู้แทนจากกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร ผอ.ศวพ.จังหวัด ผอ.กลุ่มฯ นักวิชาการเกษตร และ เจ้าหน้าที่ สวพ.8

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โครงการพระราชดำริ และโครงการพิเศษอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพิจารณาโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2563 ของ สวพ 8 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน