ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ สวพ.8 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ สวพ.8 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โดยคณะผู้ตรวจประเมินจะทำการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8 ในวันที่ 18- 19 มีนาคม 2563 ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี รายการทดสอบไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้