สวพ.8 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร” รุ่นที่ 3/2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่3/2563 โดยนายดิเรก พรมเกษา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สวพ.8 เป็นวิทยากร มีเกษตรกรเข้ารวมอบรม จำนวน 62 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังบวบ ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา