สวพ. 8 จัดประชุมวิชาการ “โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2563”

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุมวิชาการ “โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2563″ระหว่างวันที่14-15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมการ์เดนท์วิว อ.เบตง จ.ยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ8 กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ สวพ.8 และศวพ.จังหวัดในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็นปัญหาอุปกรรคและแนวทางแก้ไข รวมทั้งทบทวนกิจกรรมพร้อมงบประมาณปี 2563 และเสนอแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565