วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต อย่างถูกต้องและปลอดภัย