กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ดังนี้

1.การขอรับรอง ยกเลิก พืชอินทรีย์ มีแบบฟอร์มที่ต้องใช้ ดังต่อไปนี้

  • ใช้ในกรณีที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้น ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ยืนคำขอ
  • ใช้ในกรณีที่ที่ดินนั้น เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ / ที่ดินที่มีหน่วยงานของรัฐดูแล

2. การขอรับรอง ต่ออายุ ยกเลิก แหล่งผลิตพืช GAP มีแบบฟอร์มที่ต้องใช้ ดังต่อไปนี้

  • ใช้ในกรณีที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้น ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ยืนคำขอ
  • ใช้ในกรณีที่ที่ดินนั้น เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ / ที่ดินที่มีหน่วยงานของรัฐดูแล

3. การขอรับรองโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกตามพิธีสารจีน มีคำแนะนำ และแบบฟอร์มที่ต้องใช้ ดังต่อไปนี้