ผลงานวิจัยดีเด่นสวพ.8

ผลการวิจัยและทดสอบดีเด่นระดับกรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8