ศึกษาความรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      นำนิสิตเยี่ยมชมและทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน

ด้านทรัพยากรพืช และการอนุรักษ์ของประเทศไทย

จำนวนนิสิต 27 คน อาจารย์ผู้สอน 1 คน

          ณ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ   19 กันยายน 2562