ศึกษาความรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ งานด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อเรียนรู้พรรณไม้หายากที่เป็น

ไม้ประดับสมุนไพร และเครื่องเทศจากในท้องถิ่น และจากต่างประเทศให้กับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน คุณครูจำนวน 9 คน

ณ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ วันที่ 8 ตุลาคม 2562