ศึกษาความรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

               จัดให้มีโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่เขตดุสิต เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก การปกปักรักษาพันธุกรรมพืช การเก็บรวบรวม การปลูกรักษาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ การจัดทำศูนย์ข้อมูล การวางแผนพัฒนา การสร้างจิตสำนึก และการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จึงเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ  จำนวนนักศึกษา 40 คน

ณ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562