ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร (FAX)
ผู้อำนวยการสำนัก 0-2579-4127 0-2579-0548
0-2579-0151-7 ต่อ 207
ผู้เชี่ยวชาญ 0-2579-6536
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2579-3162 0-2579-3162
 – งานธุรการ 0-2579-6744
0-2579-0151-7 ต่อ 307
 – งานพัสดุและการเงิน 0-2940-6346
กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช 0-2561-4665 0-2940-7214
 – งานธุรการ 0-2940-7214
0-2579-0151-7 ต่อ 215
 – ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 0-2940-7421
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช 0-2579-0918 0-2940-5687
 – งานธุรการ 0-2579-0919
0-2940-5687
0-2579-0151-7 ต่อ 252
กลุ่มพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช 0-2940-5628 0-2940-5628
 – งานธุรการ 0-2579-0151-7 ต่อ 244

e-mail สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช pvpo@doa.in.th