ปลูกพืช ต้องรู้จักปุ๋ย

โดย วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภาคเหนือตอน​ล่าง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร ปุ๋ย (ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติปุ๋ย

Read more