ตรวจสอบรายชื่อผู้ซื้อความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มกรมวิชาการเกษตร ปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ซื้อความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มกรมวิชาการเกษตร ปี 2565 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

  1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 14) สถาบันวิจัยยาง
  2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 1647) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
  3. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออก) (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 2240) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
Download
Download

ยื่นสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
โดยให้ระบุที่มุมซองว่า“สมัครประเมินบุคคลในระดับเชี่ยวชาญ” ไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 – 10 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางลงรับเป็นวันสมัคร
เอกสารที่ส่งภายหลังระยะเวลารับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา