ตรวจสอบรายชื่อผู้ซื้อความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มกรมวิชาการเกษตร ปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ซื้อความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มกรมวิชาการเกษตร ปี 2565

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ 3 ตำแหน่ง/ประเภททั่วไป 3 ตำแหน่ง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ 3 ตำแหน่ง/ประเภททั่วไป 3 ตำแหน่ง)

  1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตล.2412) กลุ่มวิชาการ สวพ.6 (ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต กวม. และทำหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต)
  2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตล.1142) กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กมพ.
  3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ตล.1978) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศวส.ศรีสะเกษ สวส. และทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตล.2567) กลุ่มตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.7 (ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริการวิชาการ ศวพ.ประจวบคีรีขันธ์ สวพ.7)
  5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตล.263) กลุ่มโครงการพิเศษ กผง. (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กปร. และทำหน้าที่หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป)
  6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตล.282) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศทส.

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 13 – 27 มีนาคม 2566

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตรา ลงรับเรื่อง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

  1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 14) สถาบันวิจัยยาง
  2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 1647) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
  3. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออก) (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 2240) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

ยื่นสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
โดยให้ระบุที่มุมซองว่า“สมัครประเมินบุคคลในระดับเชี่ยวชาญ” ไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางลงรับเป็นวันสมัคร
เอกสารที่ส่งภายหลังระยะเวลารับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา