ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

โดยให้มายื่นสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ของกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ของกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1126/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร

เปิดจองเสื้อโปโล DOA TOGETHER ผ้า WARRIX

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สั่งจองเสื้อโปโล
DOA TOGETHER ผ้า WARRIX

เสื้อขนาด XS/S/M/L/XL/2L/3L ราคา 350 บาท

เสื้อขนาด 5L/7L ราคา 420 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตาม QR CODE ที่ปรากฎและส่งทางอีเมล์ doa.rin25@gmail.com

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

หนังสือเวียน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ