โครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2559 สวพ. 8 การพัฒนาและขยายผลเบญจมาศเชิงการค้าในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา