โครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2558 สวพ.8 การอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ตอนล่าง