สำนักผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 จัดประชุมรายงานสรุปผลโครงการขับเคลื่อนงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 จัดประชุมรายงานสรุปผลโครงการขับเคลื่อนงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยมี นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สวพ.8 ผอ.ศวพ.จังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของสวพ.8 และเครือข่าย

ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการรายงานผลโครงขับเคลื่อนฯ ของ ศวพ.สงขลา ศวพ.ตรัง ศวพ.พัทลุง ศวพ.สตูล ศวพ.ยะลา ศวพ.ปัตตานี และ ศวพ.นราธิวาส มีผู้ร่วมเข้าประชุมประมาณ 30 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการ สวพ.8 จ.สงขลา