สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสวพ.8 ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสวพ.8 ครั้งที่ 7/2562 โดยมี ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 เป็นประธาน มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสวพ.8 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สวพ.8 จ.สงขลา