สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นาย ธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง(สวพ.8)เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.ศวพ.จังหวัด เจ้าหน้าที่สวพ.8 และ คณะทำงาน จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการ สวพ.8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา