สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำเสนอรายงานผลงานวิจัยสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลงานเด่นของแต่ละหน่วยงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ดำเนินงานได้สำเร็จตามตัวชี้วัด และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศวพ.สงขลา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 53 คน