สวพ. 8 จัดประชุม คณะทำงานแต่ละจังหวัดโครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุม คณะทำงานแต่ละจังหวัดโครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นาย ธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สวพ.8 ผอ.ศวพ.จังหวัด ผอ.กลุ่มฯ นักวิชาการเกษตร และ เจ้าหน้าที่ สวพ.8
การประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติงานทบทวนแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำรายละเอียดการของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 58คน