ผอ.สวพ.8 เข้าร่วมเสวนา “ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาศักยภาพพริกไทยปะเหลียน” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรัง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และนายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) เข้าร่วมเสวนา “ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาศักยภาพพริกไทยปะเหลียน” โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรัง เป็นผู้จัด โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

การเสวนาดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานการศึกษา และเครือข่ายเกษตรกร ในการร่วมกันหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกไทยปะเหลียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อขับเคลื่อน ผลักดัน และส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจต่อ

โดยนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ได้จากการประชุมเสวนาในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพริกไทยปะเหลียน เพื่อเป็นโจทย์ในงานวิจัยต่อไป และผลักดันพริกไทยปะเหลียนสู่ GI ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทั้งสิ้น 70 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง